<! –– stejne vysoke bloky ––>

Greta Ambrazaitė (born 1993, in Vilnius) is a Lithuanian poetess, translator and book editor. She obtained a Master’s degree in Literary Anthropology and Culture at Vilnius University.

Her first poetry book Fragile Things (lt. Trapūs daiktai) was published in 2018. This book was awarded the Young Yotvingian Prize as a best young poet’s book, published in two years. This book was also awarded the Literary Fox Prize, and was also shortlisted in the top five list of the Best Poetry Books of 2018 in Lithuania and announced as the Poetry Book of the Year. In 2019 the poet was awarded the Young Artist’s Prize by the Lithuanian Ministry of Education and Culture. Greta Ambrazaitė’s poetry has been translated into English, Latvian, Estonian, Polish, German, Russian, Greek and Chinese languages.

In addition to writing poems, Greta makes music as well: her lo-fi music album Blood Mouse (lt. Kraujo pelytė) was released under the stage-name of kog leval in 2019. Currently she is writing her second book.

Greta Ambrazaitė (Vilnius, Lituania, 1993) es una poetisa, traductora y editora lituana. Obtuvo una Maestría en Antropología Literaria y Cultura en la Universidad de Vilnius.

Su primer libro de poesía Las Cosas Frágiles (lt. Trapūs Daiktai) se publicó en 2018. Este libro recibió el Premio Young Yotvingian como mejor libro de poeta joven, publicado en dos años. Este libro también fue galardonado con el Premio Literary Fox, y también fue preseleccionado en la lista de los cinco mejores libros de poesía de 2018 en Lituania y anunciado como el libro de poesía del año. En 2019, la poeta recibió el Premio de Artista Joven del Ministerio de Educación y Cultura de Lituania. La poesía de Greta Ambrazaitė ha sido traducida a los idiomas inglés, letón, estonio, polaco, alemán, ruso, griego y chino.

Además de escribir poemas, Ambrazaitė también hace música: su álbum de música lo-fi El Ratón de Sangre (lt. Kraujo Pelytė) fue lanzado bajo el nombre artístico de Kog Leval en 2019.

La poetisa ha traducido del español al lituano las obras de Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik, Daisy Zamora y Alberto Blanco. Actualmente está escribiendo su segundo libro.

Greta Ambrazaitė (ur. 1993 r. w Wilnie) – poetka, tłumaczka poezji hiszpańskiej. Ukończyła filologię i antropologię na Uniwersytecie Wileńskim

Zadebiutowała w 2018 r. tomikiem „Trapūs daiktai” (Kruche przedmioty), który przyniósł jej jedno z najważniejszych na Litwie poetyckich wyróżnień – Nagrodę Młodego Jaćwinga, przyznawaną młodemu autorowi najlepszej książki poetyckiej z ostatnich dwóch lat, oraz trafił na listę pięciu najlepszych litewskich tomików poetyckich w popularnym konkursie „Książka Roku”, w którym następnie zwyciężył wyborem czytelników. W 2019 r. poetka otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury Litwy „Młody twórca”. Greta Ambrazaitė tworzy również muzykę – pod pseudonimem „kog leval” wydała w 2019 r. swój pierwszy album „kraujo pelytė”: https://kogleval.bandcamp.com.

Jej wiersze tłumaczone były na angielski, estoński, rosyjski, polski, niemiecki, hiszpański, grecki i chiński.

įniršis

atgniaužiami kumščiai panašūs
į besiskleidžiančias lelijas –
drėgnus, švarius jų žiedus,
užgožusius tamsą tarpupirščių,
tarsi tos rankos nebūtų smaugusios,
nebuvo trinties tarp gyslų,
tarsi visai nebeaišku,
kaip distiliuojamas įniršis
virsta kraujo kūneliais


the fury

unclenched fists look like
blooming lilies –
their damp, fresh petals,
that choked darkness between fingers,
as if those hands hadn’t strangled,
there hadn’t been any friction between the veins
as if it’s an absolute mystery
how distilled fury
transforms into little blood cells

Translated into English by Ada Valaitis

la furia

los puños abiertos parecen
lirios florecientes –
sus pétalos frescos y húmedos,
esa oscuridad ahogada entre los dedos,
como si esas manos no se hubieran estrangulado,
no ha habido fricción entre las venas
como si fuera un misterio absoluto
que furia destilada
se transforma en pequeñas células sanguíneas
Translated into Spanish by Emilio Paz Panana

gniew

rozchylane pięści podobne
do rozkwitających lilii
wilgotnych, czystych ich kwiatów,
zagłuszających ciemność miedzypalców,
jakby te ręce nie dusiły,
nie było tarcia między żyłami,
jakby w ogóle nie było już jasne,
jak destylowany gniew
zamienia się w krwinki
Translated into Polish by Regina Tribocka


pirmykštė jėga
Dominykui

kai mes sėdėjom balkone
ir klausėmės Pink Floydʾų gyvulių,
buvo pati metų laikų kraujomaiša,
šlamantis lapkritis – rudens iškamša,
aš nežinojau, kad avis reiškia meilę,
kad kaip naminis šuo
desperatiškai bijai likti vienas,
svajoti tol, kol užsimirši,
tuo metu tiktai troškom medžioti savanoj,
iššiepę nasrus urgzti savo ketinimus,
urzgėm, juodai išsekom,
pradėjom kovoti prieš nuosavo kūno
ir viso pasaulio santvarką,
kol visa išrišom pasižadėję,
kad peržengsim visas sąlygas,
ir mūsų nepritapimas
ištirps žvilgsnio traiškanų,
kurios krinta iš giedro dangaus,
spindesy,
kad jas susirinksim ir užkasim sode
kaip savo mieliausią sekretą,
sode liks visi gyvuliai,
o mes būsim iš jo išvaryti,
jaučiu, kaip gydo tikrovė,
jaučiu, jau beveik užsitraukė
tamsus rudeninis vanduo

primal force
for Dominykas

when we were sitting on the balcony
listening to Pink Floyd’s Animals,
it was the time of seasonal miscegenation,
November murmurs, the stuffing of fall,
and I didn’t know a sheep means love,
or that like a domesticated dog,
you’re desperately afraid of being left alone
to dream until you forget yourself,
at the time, we just wanted to hunt in the Savanah
with our gnashing maws snarling our intentions,
so we snarled, we drained ourselves to the dregs,
and began to fight against the structure
of our bodies and the world,
until we absolved it all, vowing
that we would bypass the required conditions
and our nonconformity
would melt in the gaze’s rheum
that falls from the clear skies
in brilliance,
and we would collect it and bury it
like our beloved childhood trinkets,
and the garden would enclose the animals
while we would be cast out –
I feel how reality heals,
I feel how the dark autumn waters
have almost closed with ice

Translated into English by Rimas Užgiris

fuerza primordial
para Dominykas

cuando estábamos sentados en el balcón
escuchando Animals de Pink Floyd,
era la época del mestizaje estacional,
murmullos de noviembre, relleno del otoño,
y no sabía que una oveja significa amor,
o que como un perro domesticado,
tienes un miedo desesperado de que te dejen solo
soñar hasta que te olvides de ti mismo,
en ese momento, solo queríamos cazar en Savanah
con nuestras fauces rechinantes gruñendo nuestras intenciones,
así que gruñimos, nos escurrimos hasta las heces,
y comenzamos a luchar contra la estructura
de nuestros cuerpos y del mundo,
hasta que lo absolvamos todo, jurando
que pasaríamos por alto las condiciones requeridas
y nuestra inconformidad
se derretiría en el ruibarbo de la mirada
que cae de los cielos despejados
en brillantez,
y lo recogeríamos y lo enterraríamos
como nuestras amadas baratijas de la infancia,
y el jardín encerraría a los animales
mientras seríamos expulsados –
siento como la realidad sana
siento como las oscuras aguas del otoño
casi se ha cerrado con hielo

Translated into Spanish by Emilio Paz Panana


kraujo pelytė

žiūrėk, medžiai kyla į viršų,
prabėga maža kraujo pelytė,
prieš pradėdama kalbėti užsimerkiu,
taip norisi būti arčiau

kaip didu, kas mus sieja,
kaip smulku, kas mus skiria,
neįkalink manęs kalbose,
už jų – geležinis lūpų raudonis

žiūrėk, medžiai pinas į dangų,
delnan atsitrenkia lapo segtukas,
prabėga maža kraujo pelytė,
norėdama būti arčiau

neįkalink manęs kalbose,
nežinau, kas man davė daugiau:
į dangų kylantys medžiai
ar kraujas prieš rytinę arbatą

kaip smulku, kas mus skiria,
tik keletas aukštų –
tu ant stogo, o aš vonioje,
pasislėpusi kraujo pelytė

žiūrėk, medžiai lipa ir lipa,
kaip didu, kas mus sieja,
geležinis lūpų raudonis,
vienas liftas visoms
skausmo provėžoms

blood mouse

look how the trees rise high,
a small blood mouse runs by,
i close my eyes before beginning to speak,
wanting so much to be closer

how grand, that which unites us,
how petty, that which separates,
don’t jail me in empty speech,
beyond it lies the metallic red of lips

look, the trees wind into the sky,
the brooch of a leaf hits my palm,
a small blood mouse runs by,
wanting to be closer

don’t jail me in empty speech,
i don’t know what gave me more:
trees rising up into the sky
or blood before morning tea

how petty, that which separates,
just a few floors –
you on the roof, i in the bath,
a blood mouse in hiding

look how the trees climb and climb,
how grand, that which unites us,
the metallic red of lips,
one elevator –
for all the furrows of pain

Translated into English by Rimas Uzgiris

ratoncito de sangre

mira como los árboles se elevan alto,
un ratoncito de sangre pasa corriendo,
cierro los ojos antes de empezar a hablar,
queriendo tanto estar más cerca
que grande, eso que nos une,
que mezquindad, eso que separa,
no me encarceles con palabras vacías,
más allá yace el rojo metálico de los labios
mira, los árboles se adentran en el cielo,
el broche de una hoja golpea mi palma,
un ratoncito de sangre pasa corriendo,
queriendo estar más cerca
no me encarceles con palabras vacías,
no sé qué me dio más:
árboles que se elevan hacia el cielo
o sangre antes del té de la mañana
que mezquindad, eso que separa,
solo unos pocos pisos –
tú en el techo, yo en el baño,
un ratón de sangre escondido
mira como trepan y trepan los árboles,
que grande, eso que nos une,
el rojo metálico de los labios,
un ascensor –
por todos los surcos del dolor

Translated into Spanish by Emilio Paz Panana


fortepijonas

mano galva per didelė jūsų durims,
mano galva – tik begalinis bandymas surasti namus,
dėl virtuvinės šilumos dabar galėčiau viską atiduoti,
nereikia visko, reiktų tik kai ką išmesti,
mano galva per didelė jūsų durims,
mano galva ant durų kilimėlio
vis taip pat vienodai baigiasi,
mano galva – sunkus fortepijonas,
kuriuo jūs netyčia užgrojate praeidami
ir paliekate atvirą dangtį

grand piano

my head is too big for your doors,
my head is just an endless attempt to find my home,
I could give everything up for kitchen warmth,
I don’t need everything, just to throw some things out,
my head is too big for your doors,
my head is on the doormat
and it always ends the same,
my head is a heavy grand piano
which you casually play while passing,
leaving the lid wide open

Translated into English by Rimas Užgiris

рояль

моя голова слишком большая для ваших дверей,
моя голова – лишь вечная попытка отыскать свой дом,
за кухонное тепло сейчас могла бы я всё отдать,
не нужно всё, надо лишь кое-что выбросить,
моя голова слишком большая для ваших дверей,
моя голова на дверном коврике,
конец всегда один и тот же,
моя голова – тяжёлый рояль,
на котором вы невзначай, мимоходом, играете
и оставляете крышку открытой
Translated into Russian by Georgy Eremin

fortepian

moja głowa nie zmieści się w waszych drzwiach,
moja głowa to tylko niekończące się próby, żeby znaleźć dom,
za ciepło domowej kuchni oddałabym teraz wszystko,
wszystkiego nie ma potrzeby, wystarczy tylko co nieco wyrzucić,
moja głowa nie zmieści się w waszych drzwiach,
moja głowa leży na wycieraczce,
i tak wszystko skończy się jak zwykle,
moja głowa to ciężki fortepian,
obok którego się przechodzi, przebiega palcami po klawiaturze
i zostawia otwarte wieko

Translated into Polish by Paulina Ciucka

gran piano

mi cabeza es demasiado grande para tus puertas,
mi cabeza es solo un intento interminable de encontrar mi hogar,
Podría renunciar a todo por el calor de la cocina
No necesito todo, solo tirar algunas cosas,
mi cabeza es demasiado grande para tus puertas,
mi cabeza está en el felpudo
y siempre termina igual,
mi cabeza es un piano de cola pesado
que juegas casualmente mientras pasas,
dejando la tapa bien abierta
Translated into Spanish by Emilio Paz Panana

5/5 - (2 votes)
Tvorba webových stránek: Webklient