<! –– stejne vysoke bloky ––>

Fateme Ekhtesari, také Fatemeh Ekhtesari, (* 1986) je íránská básnířka. Ekhtesari píše v perštině. V roce 2013 se objevila na festivalu poezie v Göteborgu (Göteborgs poesifestival). Poté, co se vrátila do Íránu, byla uvězněna a později propuštěna na kauci. Její verdikt padl v roce 2015, kdy byla odsouzena k 99 ranám na bič a 11,5 roku vězení za zločiny proti íránské vládě, za nemorální chování a rouhání.

Ekhtesari je také porodní asistentkou a píše o porodu, těhotenství a potratech. Ekhtesari patří do literárního hnutí zvaného „postmoderní ghasel“, které vychází ze staršího způsobu psaní básní zvaných ghasel, ale reflektuje současnou společnost. Její první sbírka básní s názvem Yek bahse feministi ghabl az pokhtane sibzaminiha byla vydána v roce 2010. Později byla stažena a publikace nbyla zakázána, když se zjistilo, že před zveřejněním své práce vyplňovala cenzurovaná slova ručně. Byla šéfredaktorkou zrušeného postmoderního časopisu Hamin farad bud. Ekhtesari se účastnil projektu s názvem En motståndsrörelse på mitt skrivbord, kde se setkalo šest perských a šest švédských básníků. Dokumentoval to časopis Kritiker v roce 2013. Rapper Shahin Najafi, jehož hudba byla v Íránu zakázána, použil ve svých písních některé z jejích básní.

V roce 2013 byla Ekhtesari jedním z pozvaných básníků, kteří se objevili na festivalu poezie v Göteborgu. Po návštěvě ve Švédsku byla zatčena, když se chystala cestovat do Turecka společně s básníkem Mehdi Moosavim, a uvězněna ve věznici Evin v Teheránu. Její účet na Facebooku byl napaden a její blog byl zrušen. Dne 13. ledna 2014 protestovaly Svenska PEN (švédská PEN), Sveriges Författarförbund (svaz švédských spisovatelů) a Göteborgs poesifestival proti požadavku jejího propuštění společně s dalšími íránskými vězni. Protest se konal před íránským velvyslanectvím v Lidingö. Dne 14. ledna 2014 byli Ekthesari a Mehdi Moosavi propuštěni na kauci.

Dne 12. října 2015 byl vyhlášen rozsudek proti Ekhtesari. Trest zahrnuje sedm let za „urážku posvátného“, tři roky za údajné zveřejnění neslušných fotografií online a osmnáct měsíců za šíření propagandy kritické vůči íránské vládě. 99 ran je trestem za „nezákonné vztahy“. V lednu 2016 Ekhtesari unikla z Íránu. Z bezpečnostních důvodů není veřejně známé její místo pobytu.

Twitter
Facebook
Instagram

Fateme Ekhtesari, také Fatemeh Ekhtesari (*1986) ist eine iranische Dichterin. Ekhtesari schreibt auf Persisch. 2013 trat sie beim Göteborg Poetry Festival (Göteborgs Poesesival) auf.

Nach ihrer Rückkehr in den Iran wurde sie inhaftiert und später gegen Kaution freigelassen. Ihr Urteil fiel 2015, als sie wegen Verbrechen gegen die iranische Regierung, unmoralischen Verhaltens und Gotteslästerung zu 99 Peitschenhieben und 11,5 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Ekhtesari ist auch Hebamme und schreibt über Geburt, Schwangerschaft und Abtreibung. Ekhtesari gehört zu einer literarischen Bewegung namens “postmodernes Ghasel”, die auf einer älteren Art des Schreibens von Gedichten namens Ghasels basiert, aber die zeitgenössische Gesellschaft widerspiegelt. Ihre erste Gedichtsammlung mit dem Titel Yek bahse feministi ghabl az pokhtane sibzaminiha wurde 2010 veröffentlicht. Sie wurde später zurückgezogen und die Veröffentlichung wurde nicht verboten, als festgestellt wurde, dass sie vor der Veröffentlichung ihrer Arbeit zensierte Wörter von Hand ausfüllte. Sie war Chefredakteurin der aufgelösten postmodernen Zeitschrift Hamin Farad Bud. Ekhtesari nahm an einem Projekt namens En motståndsrörelse på mitt skrivbord teil, bei dem sich sechs persische und sechs schwedische Dichter trafen. Dies wurde 2013 von der Zeitschrift Kritiker dokumentiert. Rapper Shahin Najafi, dessen Musik im Iran verboten war, verwendete einige ihrer Gedichte in seinen Liedern.

2013 war Ekhtesari einer der eingeladenen Dichter, die beim Göteborger Poetry Festival auftraten. Nach ihrem Besuch in Schweden wurde sie verhaftet, als sie mit dem Dichter Mehdi Moosavi in ​​die Türkei reisen wollte, und im Evin-Gefängnis in Teheran eingesperrt. Ihr Facebook-Account wurde gelöscht und ihr Blog wurde gekündigt. Am 13. Januar 2014 protestierten Svenska PEN (schwedischer PEN), Sveriges Författarförbund (schwedische Schriftstellervereinigung) und Göteborgs Poesesival zusammen mit anderen iranischen Gefangenen gegen ihre Forderung nach Freilassung. Der Protest fand vor der iranischen Botschaft in Lidingö statt. Am 14. Januar 2014 wurden Ekthesari und Mehdi Moosavi gegen Kaution freigelassen.

Am 12. Oktober 2015 wurde ein Urteil gegen Ekhtesari gefällt. Das Urteil umfasst sieben Jahre für die “Beleidigung des Heiligen”, drei Jahre für die angebliche Veröffentlichung obszöner Fotos im Internet und achtzehn Monate für die Verbreitung von Propaganda, die die iranische Regierung kritisiert. 99 Schläge sind eine Strafe für “illegale Beziehungen”. Im Januar 2016 floh Ekhtesari aus dem Iran. Aus Sicherheitsgründen ist ihr Aufenthaltsort nicht öffentlich bekannt.

Under The Pear Tree

by Fatemeh Ekhtesari

from Persian into English translated by Mohammad Hosseini Moghaddam

1

The assortment of edible herbs is there in patio under the tree, and it should be cleaned…

2

Lady Soroor is there with some other happy women

Lady Soroor has many sickening things to say

About love,

About betrothal,

About marriage and the post-spousal ball

Lady Soroor is there with the straps of her green décolleté dress

That has stuck in an alive and stubborn creature…

And the assortment of edible herbs is still there in the boring patio of Lady Soroor

3

“I know he would leave me eventually

You dedicate your life to him,

You waste your time for him,

And you kill yourself for him

But one day you will wake up and see his heart belongs to someone else”

Masumeh is silent while the drops of water drip

And there are two eyes staring at nothing in the small pool of patio

4

The assortment of edible herbs is there with small stains

Zari is cleaning the satins slowly in her head

Death is panting under a padded lid

And everyone wants to escape the suffocating atmosphere of Zari’s room

Where her 6 children are

 Zari is thinking to flying far and becoming so light…

But every moment something becomes more alive in her womb…

The assortment of edible herbs is there on two fashion magazine

The closing borders of the world are being tighter

5

Bahar has a pill to prevent her from herself

But how long she can go on like this?

She is there with her irrelevant tears before her menstruation

She has a wide open window and a secret love

And she is lost in the letters hidden under the cupboard.

6

There is a sound of rain, raining on a wall

And there is your voice, voice of someone who cries under the warmness of a dryer

You cannot escape your room

Your heart is bored of these moments and your heart is looking for you

There is a “hollow Lady Soroor” in your headaches

She is like these opaque images that has surrounded you

There are two red spots and there is one napkin stained with lipstick

Someone is thinking to go far away after being such close

And the fetus of Zari continues its useless paddling

You cannot fly, no! You cannot fly

 Some hands are raised out of mud to stick to your legs

Some hands are raised out of mud to hold your life

So get the hold of your life and stop speaking

7

At last, ghormeh sabzi will be ready to serve

Like always it is…

And they will turn on the lights

And the curtains will fall…

Pod hrušní

Fáteme Echtesárí

podle anglického převodu Under The Pear Tree by Mohammad Hosseini Moghaddam přeložil Radek Hasalík

1

Směska jedlých bylin leží na dvoře pod stromem a měla by se čistit…

2

Paní Sorúr je s jinými šťastnými ženami.

Paní Sorúr musí říct moc hnusných věcí

o lásce,

o zásnubách,

o svatbě a svatebním plesu.

Paní Sorúr zůstala s ramínky zelených šatů s dekoltem,

ve kterých je zastrčen živý a sveřepý tvor…

A směska jedlých bylin leží ještě na nudném dvoře Paní Sorúr.

3

“Vím, že by mě nakonec opustil.

Věnujete mu svůj život,

marníte pro něj svůj čas

a zabíjíte pro něj samu sebe.

A jednoho dne se probudíte a poznáte, že jeho srdce patří ještě někomu jinému.

Masúme je potichu, zatímco kapky vody kanou

a dvě oči zírají do ničeho v malé louži dvora.

4

Směska jedlých bylin tam leží s malou skvrnou.

Zarí v rukách pomalu čistí satén,

smrt heká pod vycpaným víkem

a každý chce uniknout dusivé atmosféře Zaríina pokoje,

kde je jejích šest dětí.

Zarí přemýšlí, jak by uletěla někam daleko a byla tak lehká…

Ale každou chvíli něco ožije v jejím lůně…

Dva módní žurnály suší směsku jedlých bylin,

zavřené hranice světa víc svírají.

5

Bahár má tabletu, aby neunikla světu.

Ale na jak dlouho?

Měsíc co měsíc pláče nepodstatné slzy,

má široké otevřené okno a tajnou lásku

a je ztracena v dopisech ukrytých pod skříní.

6

Zvuk deště prší na zeď

a tvůj hlas, hlas někoho, kdo pláče pod teplem fénu.

Nemůžeš utéct ze svého pokoje.

Tvé srdce je otrávené těmito chvílemi a hledá tě

a z “prázdné Paní Sorúr” tě bolí hlava.

Ona je jako tyto zamžené obrazy, které tě obklopovaly

Dvě rudé tečky a ubrousek zašpiněný rtěnkou.

Někdo přemýšlí, jak jít daleko poté, co byl tak blízko.

A Zaríin plod se dál zbytečně brouzdá.

Ty nemůžeš uletět, ne! Ty nemůžeš uletět.

Něčí ruce se zvedly z bahna, aby ti stiskly nohy.

Něčí ruce se zvedly z bahna, aby ti sevřely život.

Tak se chop svého života a přestaň mluvit.

7

Nakonec poslouží ghórme sabzí,

jako je tomu vždy…

A zapnou se světla.

A spadnou závěsy…

Under päronträdet

Fatemeh Ekhtesari

Tolkning till svenska av Linn Hansén

1

Orensade örter spridda under ett träd

2

Fru Soroor och de kvinnor hon omger sig med

Fru Soroor och det poänglösa skvaller hon sprider

om förlovningar, friare, förälskelser, flärd

Fru Soroor och den levande, envisa hand

som greppat tag i klänningens gröna axelband

Och örterna under Soroors trista träd

3

”Jag vet att han kommer lämna mig en dag

När jag offrat min framtid, mig själv och mitt hopp

kan man räkna med att han snart vänder blad”

Masumehs tystnad i vattnets stilla dropp

Ögon som stirrar ner i dammen, på vad

4

Örterna sköljs och alla små skavanker

upplöses sakta i Zaris tankar

Att flämtande dö under bakdukens fukt

fly från rummets trängsel och dess sanka marker

Endröm om att flyga och lätta från allt…

I Zaris mage ännu ett liv som bankar

5

Bakgårdens veckotidningar och örtrenset där

Världen blir allt mindre i denna krympande sfär

Bahar och preventivmedlen, ett skydd från henne själv

– Men hur länge kan hon fortsätta så här?

Med plötsliga tårar innan menstruation

vid ett vidöppet fönster en hemlig passion

under byrån, en gömd kommunikation

6

Regnet slår mot väggen med klagande röst

medan du stilla gråter under hårtorkens tröst

Från detta flyktens rum kan du inte fly

ditt sorgsna hjärta söker sig själv i denna dy

Soroor, din huvudvärk är ihålig och tom

Som dunkla bilders blickar när du ser dig om

Näsduken är läppstiftsmärkt

Att i någons famn drömma sig bort obemärkt

Fostret i Zaris mage sprattlar tröstlöst på

Du kommer aldrig att lyckas fly härifrån!

En hand sträcks ur leran och greppar tag om din vrist

– Lev ditt liv, väser den, och håll tyst

7

Till slut har grytan kokat klart, som den alltid gör

Och belysningen slås på… draperierna dras för

«زیر درخت گلابی»
فاطمه اختصاری

1
[بساط سبزی، توی حیاط، زیر درخت]

2
!!سُرور خانم… و چند تا زن ِ خوشبخت
سُرور خانم و یك مشت حرف عُق دارش
از عشق و عقد و عروسی و مجلس پاتخت
سُرور خانم و بند دكلته ی سبزی
كه گیر كرده به یك چیز ِ زنده ی ِ سرسخت
↓بساط سبزی، توی حیاط دلگیر ِ
سُرور خانم

3

«می دونم آخرش میره
یه عمر پاش بشینی، تلف بشی، بِپُكی
یه هو بُلن شی ببینی دلش یه جا گیره»
سكوت معصومه در صدای چك چك ِ آب
میان حوض دو چشم ِ به هیچ چی! خیره

4
بساط سبزی با لكّه های مختصری
كه پاك می شود آهسته توی مغز زری
نفس نفس مردنْ زیر دمكشی نم دار
فرار از خفگی ِ اتاق شش نفری
…خیال دووووور پریدن، سبك شدن از هر
زری و در شكمش باز چیز زنده تری!

5
بساط سبزی روی ِ دو تا مجلّه ی مُد
خطوط بسته ی دنیا كه تنگ تر می شد
بهار و قرص جلوگیری از خودش

«تا كِی؟!»
كنار گریه ی بی ربط ِ! قبل هر پریود
كنار پنجره ی باز و عشق دزدكی اش
بهار گم شده در نامه های زیر كمد

6
صدای باران كه می خورد به یك دیوار
صدای گریه ی تو زیر گرمی ِ سشوار
نمی توانی (در) رفتن از اتاقت را
دلت/ گرفته از این لحظه ها سراغت را
سُرور خانم ِ پوكی میان دردِ سرت
شبیه ماتی ِ تصویر های دور و برت
دو لكّه ی قرمز، دستمال ِ ماتیكی
!خیال دووووووور شدن های بعد نزدیكی
و دست و پا زدن ِ بی خود ِ جنین ِ زری
!نمی شود بپری، نه! نمی شود بپری
↓گرفته پایت را دست های توی لجن
!گرفته/ زندگی ات را بچسب و حرف نزن
………………………………………

7
و قرمه سبزی مثل ِ همیشه جا افتاد

!چراغ روشن شد… بعد پرده ها افتاد

Hlasujte / Vote
Tvorba webových stránek: Webklient