<! –– stejne vysoke bloky ––>

Klára Hůrková je básnířka, prozaička a překladatelka, píše česky a německy. Narodila se roku 1962 v Praze a žije v německých Cáchách. Je autorkou mnoha básnických sbírek v češtině a v němčině, novely Neotcové, sbírky povídek v němčině Inseln und andere Skizzen, a literárněvědné monografie o Tomu Stoppardovi a Václavu Havlovi Mirror Images (anglicky). Přeložila a editovala tři antologie současné české a německé poezie. Její básně získaly různá ocenění a byly přeloženy do angličtiny, francouzštiny, nizozemštiny, srbštiny, esperanta a arabštiny v rámci různých antologií.

Klára Hůrková studovala filozofii, anglistiku a dějiny umění na univerzitách v Praze, Cáchách a Norwichi. Kromě překládání také učí angličtinu a výtvarnou výchovu na škole druhé šance a maluje. Je činná v literárním sdružení Euregio Maas-Rhein a spolupořádá autorská čtení. Také pravidelně přispívá do blogu literárního časopisu DAS GEDICHT, kde každý měsíc vycházejí její překlady české a německé poezie. Je členkou Českého centra Mezinárodního PEN klubu.

Klára Hůrková is a poet, prose writer and translator. She writes both in Czech and German. Born in 1962 in Prague, she lives in Aachen, Germany. She has published many poetry collections both in Czech and German, a novellaNeotcové (No Fathers), a short story collection in German Inseln und andere Skizzen, and literary monograph on Tom Stoppard and Václav Havel Mirror Images (in English). She has translated and edited three anthologies of contemporary Czech and German poetry. Her poems have received various awards and have been translated into English, French, Dutch, Serbian, Esperanto and Arabic as part of different anthologies.

Klára Hůrková studied Philosophy, English Literature and History of Art at the universities in Prague, Aachen and Norwich. As well as translating, she also teaches English and Art at a Second Chance School in Adult Education, and paints. She is active in the literary group Euregio Maas-Rhein and co-organizes authors’ readings. She also contributes to the blog of literary magazine DAS GEDICHT on regular basis where she publishes her translations of Czech and German poetry every month. She is a member of the Czech Centre of Pen International.

Klára Hůrková ist Dichterin, Schriftstellerin und Übersetzerin und schreibt auf Tschechisch und Deutsch. Sie wurde 1962 in Prag geboren und lebt in Aachen. Sie ist Autorin vieler Gedichtsammlungen in tschechischer und deutscher Sprache, die Novellen  Neotcové, Sammlungen von Kurzgeschichten auf Deutsch Inseln und andere Skizzen sowie literarische Monographien über Tom Stoppard und Václav Havel Mirror Images(Englisch). Sie übersetzte und redigierte drei Anthologien zeitgenössischer tschechischer und deutscher Poesie. Ihre Gedichte wurden mehrfach ausgezeichnet und und im Rahmen von verschiedenen Anthologien ins Englische, Französische, Niederländische, Serbische, Esperanto und Arabische übersetzt. Klára Hůrková studierte Philosophie, Englisch und Kunstgeschichte an den Universitäten in Prag, Aachen und Norwich. Neben dem Übersetzen unterrichtet sie Englisch und Kunst an einer Schule der zweiten Chance und malt. Sie ist im Literaturverein Euregio Maas-Rhein aktiv und organisiert Autorenlesungen mit. Sie schreibt regelmäßig Beiträge im Blog des Literaturmagazins DAS GEDICHT, in dem monatlich ihre Übersetzungen tschechischer und deutscher Gedichte veröffentlicht werden. Sie ist Mitglied des Tschechischen Zentrums des International PEN Club.

Translation: Bronislava Volková [deutsch] & Natalie Nera [english]

Oheň

Tvé tělo už není
na tomto světě
Včera se změnilo v popel
Bylo předáno ohni
v nedaleké vesnici
v krajině, kde jsme se často
spolu procházeli

Oheň spolkl tvé chladné tělo
Ale tvůj duch zůstává
vzduchem a světlem
nad holými stromy
na zimním nebi

Ale ne, kvůli tobě
nechci dělat logické chyby:
Učil jsi své studenty filozofie, že duch
nepodléhá prostorovému určení
nemá velikost, není měřitelný
nedá se tedy najít
mezi holými stromy na zimním nebi
Duch je nezávislý na tom všem

Teď jsi duch, můj milovaný
Už sice nikdy
nepřivoním k tvé kůži
neuslyším tvůj smích
ale to neznamená,
že jsi tím méně se mnou
Jsi teď všude
svobodný a bez bolestí
čisté Ty
vědomí

Zapaluji svíčku
s vůní dřeva
Dřevo bylo tvůj živel
příjemné na dotek
jemné a suché a voňavé
Ne, nezapomenu na tvé tělo
Nezapomenu na naše noci
Tehdy bylo v tvém těle
tolik energie dřeva, tolik ohně –
ve tvé lásce ke mně

Feuer

Dein Körper ist jetzt nicht mehr
auf dieser Welt
Gestern ist er Asche geworden
dem Feuer übergeben
in einem Dorf in der Nähe
in der Gegend, wo wir oft
zusammen spazieren gingen

Feuer verschlang deinen kalten Körper
Doch dein Geist bleibt Luft und Licht
über den kahlen Bäumen
am winterlichen Himmel –

Aber nein,
dir zuliebe will ich keine
logischen Fehler machen:
Du lehrtest deine
Philosophiestudenten
dass der Geist
keinen räumlichen Bestimmungen unterliegt
Weder Ausdehnung hat noch messbar ist
Geist ist unabhängig von alledem

Nun bist du Geist, mein Liebster
Ich werde zwar nie wieder
deine Haut riechen
und dein Lachen hören
Aber du bist deshalb
nicht weniger bei mir
Du bist jetzt überall
frei und ohne Schmerzen
Ein reines Du
Bewusstsein

Ich zünde eine Kerze
mit Holzfeuerduft an
Holz war dein Element
So schön anzufassen
so fein und trocken und wohlriechend
Nein, ich werde deinen Körper
nicht vergessen
Ich werde unsere Nächte
nicht vergessen
Da war
in deinem Körper so viel
Holzfeuerenergie
Deine Liebe zu mir

Fire

Your body is no longer in this world
Yesterday it became ashes
eaten by fire in a nearby village
in the countryside where we often
went for walks together

Fire devoured your cold body
But your spirit remained as light and air
above the bare trees in the winter sky

But no, for your sake
I don’t want to make any logical errors
You taught your philosophy students
that spirit is not subjected
to any spatial determination
has no extension, cannot be measured
or found
above the bare trees in the winter sky
Spirit is independent from all this


Now you are spirit, my love
Though I will never smell your skin
and hear you laugh again
you are no less with me than before
Now you are everywhere
free and without pain
a pure you
a consciousness

I light a candle
with a woodfire scent
because wood was your element
So beautiful to touch
so smooth and dry and fragrant
No, I will not forget your body
will not forget our nights
when there was in you so much
woodfire energy –
In your love for me

Ze sbírky Za práh zraku. Dauphin, Praha 2006

Atlantida dnes

Zatopená
slanou vodou, naftou a černým deštěm
zasypaná
pod nákladem potopených lodí
pod tisícem věcí

leží
pod povrchem myšlenek
které jak hejna ryb
zastírají její existenci

My sami v potápěčské výzbroji
a s páskou na očích
nechápeme
nejjednodušší slova

nevíme, že Atlantida
není světadíl
ale stav

Ze sbírky Zeitschritte – Časokroky. Edition Thaleia, St. Ingbert, 2015.

Atlantis heute

Überflutet
von Salzwasser, Öl und schwarzen Regenfällen
verschüttet
unter der Last versunkener Schiffe
unter den tausend Dingen

liegt sie
jenseits der Gedankenoberfläche
der Fischschwärme, die ihre Existenz verhüllen

Wir selbst in Taucherausrüstung
und mit Augenblende
verstehen
die einfachsten Worte nicht

wir wissen nicht, dass Atlantis
kein Kontinent
sondern ein Zustand ist

Atlantis Today

Flooded
with salt water, oil and black rain
buried
under the cargo of sunken ships
under a thousand of things

it lies
under the surface of the thoughts
which, like schools of fish,
hide its existence

We ourselves in the diving gear
and with our eyes blindfolded
don’t understand
the simplest of the words

we don’t know that Atlantis
isn’t a continent
but a state of mind

From the collection Zeitschritte – Časokroky. Edition Thaleia, St. Ingbert, 2015.

Poslední odpoledne s otcem

Hladina rybníka zrcadlí
každodenní tvář nebe
Po povrchu kloužou
vodoměrky – naše slova
Z kořenů v hloubce ukrytých
vyrůstá rákosí
které vítr láme
Pozorujeme konipasy
nestálé, křehké ptáky

Ukrytá v tobě
je touha po stálosti
po zahradě
v které se mění
jen roční období

Nežli se rákos zlomí
obrátíš svůj krok
Nebe v tvém pohledu ztratí
svou každodennost
Sevřeš své přání
v kapse v dlani
a odcházíš

Ze sbírky Zeitschritte – Časokroky. Edition Thaleia, St. Ingbert, 2015.

The Last Afternoon with My Father

The surface of the pond reflects
the sky’s ordinary face
On the membrane, the pond skaters
slide – our words
From the roots hidden deep down,
the reeds grow
broken by the wind
We watch the wagtails
the fickle, fragile birds

Hidden in you,
there’s a thirst for constancy
for the garden
in which only
the seasons change

Before the reeds are broken
you turn on your heel
The sky in your eyes loses
its ordinariness
You clutch your desires
in the pocket in the palm
leaving

From the colllection Za práh zraku. Dauphin, Praha 2006

Zblízka

Ti, kdo nás nejvíc milují
se na nás dívají tak zblízka
že nás nevidí
Objímají nás ve svých snech
jako zlaté modly
Ale naše sny
jsou pro ně jen
podivní ptáci za oknem
které je lépe nekrmit

Ze sbírky Třezalka. Edice Poezie Krušných hor. Archiv AAA, soukromý tisk. 2018

Close Up

Those who love us most
watch us so much in close-up
they don’t see us anymore
They embrace us in their dreams
like golden idols
Yet our dreams
are only strange
birds behind the windowpane
better not feed them

From the collection Třezalka. Edice Poezie Krušných hor. Archiv AAA, private print run. 2018

Úsečka

Přemítáš nad stopou obrazů
které jsi vnesla do krajiny
a krajina zas do tebe.
Známá slova i jejich stíny

slétají se ti do oken.
Znovu se rodíš a umíráš
možná už po sté v tomto pokoji
a okno, které zavíráš
vypráví o příměřích i o boji.

Za vrchol čínsky modrých hor
zapadá slunce nejistoty
a každý další hlubší vnor
tě vrhá lehce
do prázdnoty

Ze sbírky Třezalka. Edice Poezie Krušných hor. Archiv AAA, soukromý tisk. 2018

A Line Segment

You mull over the trace of the images
that you brought into the landscape
and the landscape brought into you.
Familiar words and their shadows

land in your windows.
You are born again and die again
perhaps for a hundredth time in this room
and the window you shut
tells about the truces and the fights.

Behind the blue peaks of Chinese watercolour
the sun of uncertainty goes down
and each time you submerge deeper,
you are thrown easily
into nothingness

From the collection Třezalka. Edice Poezie Krušných hor. Archiv AAA, private print run. 2018

5/5 - (1 vote)
Tvorba webových stránek: Webklient