<! –– stejne vysoke bloky ––>

Olga Walló je česká dabingová režisérka, překladatelka a spisovatelka. Narodila se 10. 9. 1948 v Praze, na Karlově univerzitě vystudovala obor filosofie-psychologie, kde roku 1970 získala titul PhDr. na základě práce Ontologická povaha řeči v pozdním díle Martina Heideggera.

V letech 1969 – 2003 se věnovala autorskému dabingu (překlad, úprava, režie), v němž navázala na práci svého otce K. M. Walló.  Spoluvytvářela  tzv. klasickou českou dabingovou školu. Za své dabingy obdržela řadu ocenění, naposled v  roce 2011  v rámci cen Františka Filipovského obdržela Cenu FITESu za celoživotní dabingovou tvorbu.

Souběžně překládala divadelní hry a psala vlastní tvorbu. Těžiště její tehdejší umělecké činnosti spatřuje v českých verzích televizních a filmových zpracování divadelních her od Shakespeara po Shaffera. Poté se živila překlady knih pro nakladatelství Olympia a Odeon,  věnovala se vlastní literární tvorbě a pedagogické činnosti.  Deset let přispívala do časopisu Krásná (dříve Krásná paní). Je též autorkou  několika odborných publikací o dabingu.

Autorsky debutovala až v padesáti letech sbírkou básní Dlouhá zima (Votobia 1998). Následovaly tři díly cyklu Věže svatého Ducha v nakladatelství Motto. V letech 2005- 2014  spolupracovala s nakladatelstvím Labyrint, kde vyšly její próza Sekundární zisky, tři díly románové trilogie Kráčel po nestejně napjatých lanech,  Jak jsem zabila maminku , Na počátku byl kůň a posléze román Muž, který polykal vítr.

Významnou složkou její současné literární tvorby jsou zkušenosti z cest,  z nichž vydala dva infotainmenty  Jak nebýt v New Yorku a Barma očima profesionálního průvodce, znalosti hereckého prostředí využívá v Tajemství dámské šatny.

Poslední knihu, Příběhy zvířat vydala 2015 nákladem vlastním v Nakladatelství KLIKA.

 V roce 2008 strávila měsíc v Hongkongu jako zástupce České republiky na akci Visiting Writers of Eastern Europe, pořádané Hong Kong Babtist University. Odtud vyplynula její spolupráce s nakladatelstvím Proverse, kde roku 2010 vyšel anglický a následně i čínský překlad jejího románu Kráčel po nestejně napjatých lanech pod názvem Tightrope! – A Bohemian Story (k dispozici i na internetu – Amazon).

Anglickou verzi románu Muž, který polykal vítr právě vydává v digitální podobě nakladatelství Viking.( A Man Who Swallows the Wind, překlad James Khoury)

Autorka v současné době žije na Šumavě,  vyučuje na FAMO v Písku, je členkou PEN klubu.

Olga Walló ist eine Regisseurin Übersetzerin und Autorin. Sie wurde am 10. September 1948 in Prag geboren und studierte Philosophie-Psychologie an der Karlsuniversität, wo sie 1970 für die Arbeit Ontologische Natur der Sprache im Spätwerk von Martin Heidegger den PhDr Titel erhielt.

In den Jahren 1969 – 2003 widmete sie sich der Autorensynchronisation (Übersetzung, Redaktion, Regie), in der sie die Arbeit ihres Vaters K. M. Walló fortsetzte. Sie war Mitbegründerin der sogenannten klassischen tschechischen Synchronschule. Für ihre Synchronisation erhielt sie eine Reihe von Auszeichnungen. Zuletzt im Jahr 2011 im Rahmen der František Filipovský Awards den FITES Award für lebenslanges Synchronisieren. Gleichzeitig übersetzte sie Theaterstücke und schrieb ihre eigenen Arbeiten. Der Schwerpunkt ihrer damaligen künstlerischen Tätigkeit kann man in den tschechischen Versionen der Fernseh- und Filmadaptionen von Theaterstücken von Shakespeare bis Shaffer sehen. Danach verdiente sie ihren Lebensunterhalt damit, Bücher für die Verlage Olympia und Odeon zu übersetzen, und widmete sich ihrer eigenen literarischen Arbeit und ihren pädagogischen Aktivitäten. Sie hat zehn Jahre lang für die Zeitschrift Krásná (ehemals Krásná paní) gearbeitet. Sie ist außerdem Autorin mehrerer Fachpublikationen zum Thema Synchronisation.

Ihr Autorendebüt gab sie im Alter von fünfzig Jahren mit einer Gedichtsammlung Ihr Autorendebüt gab sie im Alter von fünfzig Jahren mit einer Gedichtsammlung Dlouhá zima- Langer Winter (Votobia 1998). Es folgten drei Teile des Zyklus Věže svatého Ducha -Türme des Heiligen Geistes im Verlag Motto.

In den Jahren 2005-2014 arbeitete sie mit dem Labyrinth-Verlag zusammen, wo ihre Prosa Sekundární zisky, – Sekundäre Gewinne sowie die Trilogie Er ging auf ungleich engen Seilen, Wie ich meine Mutter tötete.

Ein wichtiger Bestandteil ihrer aktuellen literarischen Arbeit sind ihre Reisen, auf denen sie zwei Reiseberichte: How to Not in New York und Burma mit den Augen eines professionellen Leitfadens veröffentlichte. Sie nutzt ihr Wissen über das schauspielerische Umfeld in The Secret of the Women’s Locker Zimmer.

Das letzte Buch, Příběhy zvířat, wurde 2015 vom KLIKA-Verlag veröffentlicht. Langer Winter (Votobia 1998). Es folgten drei Teile des von Motto veröffentlichten Zyklus des Turms des Heiligen Geistes. In den Jahren 2005-2014 arbeitete sie mit dem Labyrinth-Verlag zusammen, wo ihre Prosa Secondary Profits veröffentlicht sowie die Roman-Trilogie: Kráčel po nestejně napjatých lanech- Er ging auf ungleich gespannten Seilen, Jak jsem zabila maminku – Wie ich meine Mutter tötete, Na počátku byl kůň – Am Anfang war das Pferd und der Roman Muž, který polykal vítr- Der Mann der den Wind schluckte.

Ein wichtiger Bestandteil ihrer aktuellen literarischen Arbeit sind ihre Reisen, auf denen sie zwei Infotainments Wie man nicht in New York sein Kann und Burma mit den Augen eines professionellen Reiseliter veröffentlichte. Sie nutzt ihr Wissen über das schauspielerische Umfeld in der Veröffentlichung: Die Geheimnisse der Damenumkleide.

Das letzte Buch, Příběhy zvířat- Tiergeschicjhten, wurde 2015 vom KLIKA-Verlag veröffentlicht.

2008 verbrachte sie einen Monat in Hongkong als Vertreterin der Tschechischen Republik bei der von der Hong Kong Babtist University organisierten Veranstaltung Visiting Writers of Eastern Europe. Dies führte zu ihrer Zusammenarbeit mit dem Proverse-Verlag, wo 2010 eine englische und anschließend eine chinesische Übersetzung ihres Romans Kráčel po nestejně napjatých lanech- Er ging auf ungleich gespannten Seilen unter dem Titel Tightrope! – Eine böhmische Geschichte (auch im Internet verfügbar – Amazon), veröffentlicht wurde.

Die englische Version des Romans Der Mann, der den Wind schluckte, wird von dem Verlag Viking in digitaler Form veröffentlicht. (Übersetzung von James Khoury). Die Autorin lebt derzeit in Šumava, unterrichtet an der FAMO in Písek und ist Mitglied des PEN-Klubs.

Don´t guess I have no children
I have a flock of them
Oh many many… like a shoal of fish
There are my words, my tiny words
Don´t I care them more
than a fish its fry?

But now
My words are trembling now
So frail air in this too air-conditioned air

We are strange, nobody know us here,
geese are crying on our chilly ponds

Who will paint my words
And who will sing them?

Stay still, my tiny words, listen, my soul:

Drip drop!
Through distant aqueduct
The water runs, the drops of murky water
Leaking through pipes
To me

Don´t shrin back my words
My scared bubbles of sense
If there is some water here
You don´t dry out this night

The night is only what
Will last till tomorrow

1/ Prosím tě, kde jsi? Skřípou čepy
a duní písty pod čelem

Žil v šachtě koník, ten byl slepý
a kanár byl mu přítelem.

Když dlouho chodbou klopýtal,
kůň kanárovi povídal:

Ty se máš, brachu, líp.

A kanárek s ním souhlasil
a zpíval čile, co měl sil:

Já jsem tu, abych chcíp!

2/ Když slepec hluchne,
trnou jabloně.
Čpí bázeň.
A na jazyku
kov kázně.

3/ ZÁZRAK
Je očekáván
A přijde zaručeně
Snad
potká toho pána
Snad
Stane se té ženě

PLESK plosky šlapek
PUSŤ osuhlá tmo

4/ Nevěř mi, moc mi nevěř
Já neumím moc lhát
Za sklem je tma jak ve světlíku
Což je příměr dost neblahý
Za sklem je tma a nosí dýku
A odznak odvahy
A kdesi v horách tají ledy
Každý den je něco
naposledy

5/Sype nám do ran popel
Protože na sůl nemá
Sůl ta je nad zlato
Sůl ta je drahocenná

6/ Vleče se oslík sivý
s nákladem ku hradu
Co uměl když byl živý
utone v překladu

I. please, where are you? Pins are skreeching
pistons are making pain in head
There was once a blind horse in a mine shaft,
and apisto canary was his only friend.

When stumbling through the shafts, the horse would
the canary: oh, bro, you’re far away
you have a better life, don’t ask me why…

The canary just cheerfully agreed
and sang with all his might: that’s all I need,
I only came here so that I can die

II. Blind going deaf – if happens this
go cold all over apple trees.
That trembling sent of fear.

And iron racks
torture the tongue up there.

III. Miracle
It is expected
It will come, for sure.
Maybe
it chooses that man
Maybe
It will happen to this woman

Splat, splat, steps of the barefoot whores
Let go of me, you gloomy darkness

We had some troubles, of course.
Problems, nobody likes them, of course.
They call them challenges, of course,
to endure them better.
To fall in the battle. Of course.

Hlasujte / Vote
Tvorba webových stránek: Webklient