Je sám autorem českého výrazu (básníkem, prozaikem, autorem odborné literatury v oblasti filmové a literární vědy, dějin a politologie). Asi jediný rumunský česky píšící spisovatel.

Hodně překládá z české literatury, divadla a kinematografie do rumunštiny (dosud cca 75 autorů), pak přeložené autory publikuje v podobě individuálních autorských výběrů, sbírky básní nebo krátkých povídek, románů v rumunském překladu, antologií nebo v rumunských literárních periodicích.

EN

No Island

The lunatics don´t follow
the moonlight.
They are only trying to escape
the dark side of it.
The lunatics are not locked up
in someone else’s mind,
but in their own
and they didn’ t lose the key,
but hid it,
so that no one else
could ever find it.
Lunatics didn’ t become lunatics
because of the moon,
but the moon was born,
created or invented,
appeared or emerged
because of them being lunatics.
Only it just didn’ t fit into their minds,
and therefore it escaped,
and rose in the sky,
for hiding forever its dark side
they were so afraid of.

CZ
EN
ROM

CZ

Příští zastávka

V Rajské zahradě se nekouří,
nepije,
nefetuje,
Marie nepřicházejí o panenství
a nerodí v chlívech,
neberou se jména nadarmo
hlavně když je nikdo nenosí,
nekradou se jablka,
nezabíjejí se hadi,
nemluví se polsky
a nejede metro.
A i kdyby jelo,
určitě by nezastavilo,
a tak bychom stejně museli vystoupit
na příští zastávce.

EN

Next stop

In the Paradise Garden there’s no smoking,
no drinking,
no drugs,
Marys don’t lose their virginity
and don’t give birth in stables,
no names are taken in vain,
especially if no-one bears them,
no apple stealing,
no snake killing,
no Polish speaking
and no metro passing through.
And even if it did,
it certainly wouldn´t stop,
so in any case we should get off
at the next station.

CZ
EN
ROM

CZ

Tichá noc

Zelené mrtvoly
ležící na chodníku.
Mrtvoly dřevené.
mrtvoly odkořeněné,
mrtvoly odzdobené,
mrtvoly odbarvené.
Včera oslavovaly Ježíše,
poznaly Ježíška,
poslouchaly, hrály
a zpívaly koledy,
nosily ozdoby a nabízely dárky,
blikaly tísici lesklýma očima
splnily přání,
byly snad zelenější než teď,
staly
a neležely,
ale stejně byly to mrtvoly,
jenom že
stejně jako dnes
nikdo je jako takové neuznával.
Včera totiž mrtvě vůbec nepůsobily
a dnes zas nevypadají,
že by někde působily živě.
Ať je jim chodník měkký
a pádající sněh lehký.
Další hrob
stejně nikdy mít nebudou.
Lehnu se mezi ně
A zavřu si oči,
abych z těchto Vánoc
přece jen něco také měl.

EN

Silent night

Green corpses
lying on the sidewalk.
Wooden corpses,
corpses cut off at the root,
corpses stripped of their ornaments,
corpses stripped of their color.
Yesterday they were celebrating Jesus,
meeting Santa Claus,
listening to, playing
and singing Christmas carols,
wearing ornaments and offering presents,
winking with a thousand sparkling eyes,
making wishes come true,
maybe they were greener than now,
they were standing,
not lying down,
but nevertheless still corpses.
Only
just like today,
nobody considered them as such.
That´s because yesterday they didn´t look dead at all
but today they look
as if they had never appeared alive.
May the falling snow rest lightly on them
and the sidewalk softly underneath.
In any case they will never have
a different tomb.
I´m lying down among them
and closing my eyes,
for finally feeling
there was some Christmas here.

CZ
EN

CZ

Zatmění

Permanentku na metro
nám koupili
ještě dřív než
jsme se narodili
Metrem jsme jezdili
do porodnice do jeslí do školky
do školy na střední na vysokou
do práce a do důchodu
Nejsme cestující
ti u nás jenom přestupují
z povrchu
na jiný povrch
Nebojíme se jako oni toho
co může být vespod nebo uvnitř
my totiž moc dobře víme
že pod námi
už dlouho nic není
a vlastně ani nad námi
natož nad nimi
Bojíme se jenom půlnočního expresu
ten nikde nezastavuje
prý nemá ani řidiče
A také se bojíme
že se jednou
všechny soupravy stanou
půlnočními expresy
a že už nikdy neuslyšíme
Konečná zastávka
prosíme vystupte.

EN

Eclipse

They bought us
a yearly ticket for Metro
even before
we were born
We took the Metro
to the maternity hospital to nursery school to kindergarten
to elementary school to secondary school to the university
to work and to our retirement
We are not passengers
they just transfer in our country
from one surface
to another
We are not afraid like them
of what can be below or inside
since we know very well
that below us
there has been nothing for a long time
and not even above us
let alone above them
We’re only afraid of the midnight express
it does not stop anywhere
it even does not have a driver
and so it cannot brake at all
And we are also afraid
that one day
all the trains will become
midnight expresses
and we will never hear again
Final stop
please leave the train.

Překládá české autory i do jiných jazyků než rumunština (hlavně do angličtiny a francouzštiny). Učí na českých a rumunských univerzitách předměty týkající se české kultury (hlavně literatury, filmu a divadla).

Zve na různé festivaly, sympózia, kolokvia atd., které se odehrávají v Rumunsku, četné české umělce (hlavně spisovatele, ale také dramatiky a filmové režiséry, jazykovědce, historíky atd. Pořádá kulturní (hlavně literární) zájezdy s českými autory po Rumunsku a s rumunskými autory po české republice. Usiluje o spolupráci mezi českým a rumunským PEN klubem vzhledem k tomu, že je členem obou organizací.

Doporučuje a publikuje české autory v časopisech, kde pracuje jako redaktor / člen redakční rady (jde hlavně o Levure Littéraire / Francie-USA-Německo, FITRALIT / Rumunsko, Quest / Černá Hora) a / nebo s kterými polupracuje jako překladatel, autor či žurnalista. Zároveň doporučuje české autory k různým mezinárodním festivalům nebo do různých světových / mezinárodních literárních antologií.

Mircea Dan Duta je básník, performér, filmový vědec, doktor FAMU, překladatel, učitel FSV UK v Praze a FF v Bukurešti, producent, pořadatel a moderátor kulturních programů v ČR, SR a Rumunsku.

Vystudoval Matematickou fakultu Bukurešťské Univerzity, Filmovou fakultu Divadelní a filmové Univerzity Iona Luky Caragialeho v Bukurešti, Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (Ústav románských studií), získal doktorát na FAMU v oboru Filmová věda se zaměřením na českou a slovenskou kinematografii 60. let 20. století. Pracoval jako redaktor  /  producent ve  Veřejnoprávní rumunské televizi,  pravidelně  spolupracuje s různými českými, slovenskými a rumunskými literárními, filmovými a dalšími kulturními časopisy, od roku 2000 pořádá rumunské a mezinárodní kulturní události v Česku, na Slovensku a v Rumunsku, mezi 2001 a 2014 učil přednášky a semináře v češtině a v angličtině na FF UK v Praze, na FAMU a na Fakultě sociálních věd UK, mezi 2006 a 2014 byl vyslancem-radou a ředitelem Rumunského kulturního institutu v Praze (a také předsedou spolku EUNIC v ČR mezi 2008 a 2011). Publikoval v ČR, na Slovensku a v Rumunsku celou řadu odborných publikací, časopisecky A2, Film a doba, Babylon, Iluminace, Porta Balkanica, Literární noviny, Tvar, Paměť a dějiny, knížně Autor, výpravěč a bůh (Edice Karlovy Univerzity, 2009), Holokaust v české, polksé a slovenské literatury (Edice Karlovy Univerzity, 2007, více autorů) nebo Česká filmová nová vlna v umělecko-společenském a politickém kontextu Nakladatelství Literární Akademie Josefa Škvoreckého, 2008, vice autorů).

Z češtiny do rumunštiny přeložil řadu knižních titulů a divadelních her, celkem víc než 75 autorů. V roce 2015 mu též vyšla první Antologie současné české poezie vydána v Rumunku po pádu železné opony a v roce 2016 publikoval první Antologie současného českého divadla v rumunštině. Je koordinátorem rozsáhlého česko-rumunského překladatelského projektu časopisu rumunské Bohemistiky Romano-Bohemika RB 4-5-6, spočívající v třech antologiích: jsou to antologie současné české poezie v rumunštině (odlišná od té z roku 2015 a bohatší, obsahuje totiž 25 autorů), antologie současné české krátké prózy v rumunštině (s jedenácti autory) a antologie rumunské současné poezie a krátké prózy v češtině (obsahuje 20 autorů Překládá také z rumunštiny, angličtiny a slovenštiny do češtiny a z češtiny do angličtiny a francouzštiny.

Vlastní poetickou tvorbu píše v češtině, je zatím jediný rumunský básník českého výrazu. V roce 2014 vydal u Petra Štengla sbírku Krajiny, Lety a Diktáty a o rok později tamtéž sbírku Plechové citáty, mindráky a lidská práva aneb Ženatý s nezavázky prodám narozeně mrtvou milenku (zn.: obnošenou). Teď připravuje paralelně dvě další sbírky s názvy Ve smrti se nemluví polsky, respective Štamgast U Země vycházejícího slunce. Publikuje také v českých literárních časopisech: Poli5, Weles, Protimluv, iLiteratura, Dobrá adresa, Uni, Psí víno, Tvar atd.

Některé jeho texty se v překladu vydaly také v zahraničí: Dotyky, Literárny týždenik, Pars artem, Ilegalit (Slovensko),  Levure Littéraire (Francie), Suštnost (Bulharsko), Fare Voci (Italie),  California Poetry Quarteryly, (USA), La Otra (Mexiko), Cuadernos del Matemático, Poémame (Španělsko), Kasedat El-Nathr (Sýrie), FITRALIT, LiteRoMania, Accente, Actualitatea literara, Urmuz (Rumunsko), Our Revue (Izrael), Knijževni pregled (Srbsko), Quest (Montenegro), Atunis Poetry (Albania), Poetry and Wine (Kossovo), brzy také v Polsku, Indii, Spojených arabských emirátech a na Ukrajině. Přítomný v následujících antologiích: Balkan Poetry Today (2017 – UK), Night Magician – Poems on the Moon (2018 – UK), Anthology of South-Eastern Poetry by Fahredin Shehu (2018 – USA), (California Poetry Quarterly – Anthology, (USA, 2018).

Nyní je členem českého a rumunského PEN klubu, programovým koordinátorem mezinárodního literárního Festivalu Stoletních Hlavních Měst v Bukurešti, členem organizačního týmu mezinárodního festival poezie PIB v Bukurešti a Knižního festivalu v Kluži, redaktorem francouzského literárního časopisu a mezinárodní kulturní platformy Levure Littéraire, členem ediční rady černohorského dvojjazyčného literárního magazínu Quest a rumunského literárně-vědeckého časopisu FITRALIT, specializovaného na literární překlady.


Web vyrobili ve Webklient.cz